Šiandien, vasario 23 d., Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos posėdyje patvirtintas savivaldybės biudžetas.

Pritarta Savivaldybės biudžeto projektui

Savivaldybės tarybos balsų dauguma (20 „už“, 4 susilaikė) patvirtintas šių metų Savivaldybės biudžetas, kurį sudaro 59 479,9 tūkst. Eur pajamų (iš jų 58 191,8 tūkst. Eur einamųjų metų pajamos ir 1 288,1 Eur praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis) ir 59 479,9 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Tai 9 652,2 tūkst. Eur didesnis savivaldybės biudžetas už praėjusių metų patvirtintą biudžetą.

Praėjusiame tarybos posėdyje buvo pristatytas savivaldybės biudžeto projektas. Gauti prašymai buvo išnagrinėti, apsvarstyti Savivaldybės tarybos komitetuose ir remiantis Savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto išvadomis sprendimo projekte atlikti pakeitimai. Šių metų biudžetas padidėjo 509,9 tūkst. Eur. Padidintos einamųjų metų pajamos: 297,2 tūkst. Eur padidintos dotacijos ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos investicijų projektams vykdyti, 4,1 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas. Patikslinta praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis – 208,6 tūkst. Eur (tikslinės paskirties lėšų (investicijų projektų) likutis).

Paskirtos dvi premijos

Savivaldybės apdovanojimų komisija tarybai tvirtinti teikė rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos ir Mažeikių krašto kultūros premijos kandidatūras. Pirmoji 1000 eurų premija skirta Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto rektorei Onai Venslovienei už rašytojos atminimo puoselėjimą, labdaringos, kultūrinės, švietėjiškos veiklos tęsimą. Antroji 1500 eurų premija bus įteikta Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos skyriaus mokytojui, Sediškių pučiamųjų instrumentų orkestro „Griaustinis“ vadovui Kęstučiui Dvaržeckiui už kultūrinę ir švietėjišką veiklą.

Pristatymas, ataskaitos, programos

Posėdyje buvo pristatytas Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas.

Patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ir vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaita.

Taip pat pritarta Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2018–2020 metų veiklos programai. Siūlyta daugiau dėmesio skirti rajono prevencinių programų ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimui.

Išmokos vaikams, nekilnojamojo turto objektų sąrašo patvirtinimas, Savivaldybės būsto nuoma

Taryba vienbalsiai pritarė dėl išmokų vaikams skyrimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, taip pat Mažeikių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymui. Pritarta sąrašui nekilnojamojo turto objektų, kurie naudojami ne pagal paskirtį, yra neprižiūrimi arba apleisti ir jiems gali būti taikomas iki 3 procentų mokesčio tarifas. Per 30 dienų bus kreiptasi į šių objektų savininkus, kad pateiktų pateisinančius dokumentus dėl nekilnojamojo turto nepriežiūros ir kitam Savivaldybės tarybos posėdžiui bus teikiamas patikslintas nekilnojamojo turto objektų sąrašas.

Savivaldybės tarybos posėdyje taip pat pateikta informacija apie Mažeikių integruotos teritorijos programos įgyvendinimo 2017 m. ataskaitą. Patvirtintas Savivaldybės tarybos 2018 metų darbų planas, pritarta Savivaldybės turto panaudos sutarčių pratęsimui bei patalpų suteikimui, kitiems svarstytiems klausimams.

Iš viso apsvarstyta 30 klausimų (iš jų 1 pristatymas ir 1 informacija). Iš 27 tarybos narių dalyvavo 24. Pritarta visiems klausimams.